Získavaním medzinárodných skúseností chceme dávať žiakom viac

 

Kľúčová akcia: KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia: KA101 - Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA101-059954
Trvanie projektu: 01.06.2019 – 31.05.2020

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU

Stredná priemyselná škola informačných technológií v Kysuckom Novom Meste bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+.

Projekt je financovaný v rámci Kľúčovej akcie 1, ktorej hlavným cieľom je podpora mobility. Prostredníctvom Kľúčovej akcie 1 je možné získať financovanie na realizovanie mobility jednotlivcov alebo skupín, ktorých výsledkom bude zlepšenie zručností, zvýšenie šance zamestnať sa a nadobudnutie nových poznatkov o iných kultúrach. Cieľom je, aby zamestnanci získali hodnotné skúsenosti v oblasti európskeho školského vzdelávania a získané poznatky a skúsenosti následne aplikovali na národnej úrovni.

Úlohou nášho projektu bolo zapojiť do programu učiteľov anglického jazyka, učiteľov odborných IT a všeobecnovzdelávacích predmetov a umožniť im zdokonaliť si svoje kompetencie získaním ďalších poznatkov zo zahraničných stredných škôl a zúčastnených školení.

Prostredníctvom realizácie projektu SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste vyslala doteraz 7 svojich zamestnancov na medzinárodné školiace kurzy vo Veľkej Británii a Chorvátsku. Absolvovanie kurzov pomohlo zamestnancom rozvinúť svoje odborné a osobné zručnosti a naučiť sa od kolegov z Európy, akým spôsobom čeliť spoločným výzvam v oblasti stredoškolského vzdelávania.
Vyučujúce anglického jazyka zvýšili svoju schopnosť využívať pri výučbe prvky drámy na pomoc študentom získať dôveru vo vlastné schopnosti, plynulosť a koncentráciu pri používaní cudzieho jazyka, cielene porozumieť individuálnym potrebám svojich žiakov, vrátane tých so špeciálnymi vzdelávacími potrebami ako aj talentovaných žiakov, hlbšie porozumieť britskú kultúru cez stereotypy, humor, tradície, médiá. Učitelia všeobecnovzdelávacích a odborných IT predmetov mali možnosť sa naučiť nové stratégie s dôrazom na kreativitu v triede, získali novú inšpiráciu ako kombinovať tradičné a alternatívne učebné metódy v triede.

Náš projekt ešte nie je na konci. Máme v plane vyslať do Veľkej Británie aj dvoch členov vedenia našej školy. Získajú poznatky a budú môcť porovnať kvalitu vzdelávania, kontroly a hodnotenia výučby vo Veľkej Británii

Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a Iuventa (v oblasti mládeže a športu).

Koordinátor projektu Agata Kubinová: “Sme šťastní, že sme boli opäť úspešní pri získaní finančných prostriedkov z programu Erasmus+ a tešíme sa na realizáciu projektu. Okolo 70 učiteľov a ostatných zamestnancov bude benefitovať z realizácie projektu a možností, ktoré budú poskytnuté a zdieľané vďaka skúsenostiam nadobudnutých v zahraničí. Verím, že z jeho realizácie budú mať úžitok rovnako aj všetci žiaci našej školy a mnohých iných stredných škôl..“

Účastníci projektov:

Split

Mgr. Erika Kubaščíková, Mgr. Rozália Kopásková, Mgr. Boris Drexler, Ing. Mgr. Agata Kubinová

1  2  43  5

Írsko

Bc. Adrián Mindek, Mgr. Michal Palica

program:

Nedeľa – prílet do Dublina

Pondelok – Zoznámenie a privítanie, English Lanquage for Educators, Visit tour of Dublin

Utorok – Írsky edukačný systém s Arthur Godsil, Návšteva múzea Archeológie, Posedenie

Streda – školenie od Arthura Godsil pokračovanie z utorka

Štvrtok -  Návšteva Strednej dievčenskej súkromnej školy . St Dominic´s College

Piatok – Múzeum, Workshop na tému Kreativita s využitím IT- PADLE APP

Sobota – Múzea, Botanická záhrada a voľný program

Nedeľa – Odchod z Dublina

irsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií o možnostiach finančnej podpory projektov nájdete na: www.erasmusplus.sk

Materiály na zdieľanie:
Shakespeare_Henry_V.pdf
DVD - content.rar