Kľúčová akcia: KA2 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia: KA229 - Školské výmenné partnerstvá
Číslo projektu: KA229-269C0DA4
Trvanie projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU

Stredná priemyselná škola informačných technológií v Kysuckom Novom Meste bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+.

Popis

Cieľom školy je aj zlepšenie výsledkov študentov v anglickom jazyku a zlepšenie komunikácie s možnosťou lepšieho uplatnenia sa na trhu práce, nakoľko znalosť jazyka v týchto odboroch je nevyhnutná. Chceli by sme, aby väčšie percento žiakov maturovalo z anglického jazyka na úrovni B2. K tomu nám pomohol aj tento projekt.

 Škola sa snaží využívať všetky možnosti na zlepšenie podmienok štúdia pre žiakov ale aj pre učiteľov vo vyučovaní. Aj tento projekt pomáhal vymeniť si skúsenosti s dvoma zahraničnými školami - nielen čo sa týka vedenia školy, ale aj obsahu vyučovania a spôsobov práce so žiakmi. Výhodou bolo, že všetky školy boli technického zamerania ale s inou náplňou výučby. Tým sme sa obohatili nielen o kultúrny rozmer ale aj o edukačný. Škola z Česka, s ktorou máme dobré skúsenosti už z minulého projektu a vieme, že vo vyučovacom procese majú zaradené veci, ktoré by boli pre nás veľkým prínosom a obohatením, nás oboznámila s problematikou optických vlákien. Druhú školu sme si vybrali z Turecka. Táto krajina bola pre nás veľkou neznámou, mnohí sme mali vytvorené rôzne predsudky, preto sme sa chceli pokúsiť ich odbúrať, spoznať ľudí z tejto krajiny, ich školský aj výchovný systém, spôsob aj obsah výučby, kultúru, zvyky, náboženstvo. Myslím, že sa nám to do značnej miery podarilo.

 V projekte sme uskutočnili tri štvordňové stretnutia - všetci účastníci v každej krajine. Každého stretnutia sa zúčastnili 8 žiaci, 2 učitelia a 1 člen vedenia školy z každej krajiny. Každá škola si pripravila program pre ostatné dve školy, ktorý obsahoval spoznávaciu, vedomostnú, športovú, kultúrnu a hodnotiacu časť. Česká škola si pripravila aktivity ohľadom optických káblov, slovenská škola obohatila ostatné o aktivity s LEGO Mindstorm a turecká škola si pripravila aktivity ohľadom dizajnu a CNC strojov. Žiaci sa obohatili o vedomosti a zručnosti, ktoré im domáca škola neponúka, učitelia nadobudli nové poznatky a motiváciu do ďalšej práce a vedenie získalo inšpiráciu pre ďalší rozvoj školy. Všetci sa zdokonalili vo vzájomnej komunikácii v anglickom jazyku aj pomocou rôznych prekladačov. Každý organizátor stretnutia pripravil pre ostatných viaceré exkurzie aj obohacujúce kultúrne aktivity. Šport obohatil vzájomnú komunikáciu a urýchlil nadväzovanie priateľstiev. Na záver bola vytvorená spoločná webová stránka, kde by sa účastníci podelili o svoje dojmy, skúsenosti a nadobudnuté vedomosti. Do budúcnosti by sme chceli pokračovať v nadviazanej spolupráci.

 

Ďalšie informácie na partnerský školách:

Logo - Česko LOGO-Turecko

Link:

https://www.teleinformatika.eu/aktualne/2021/10/projekt-erasmus-5/

https://ametal.meb.k12.tr/icerikler/altindag-mesleki-ve-teknik-anadolu-lisesi-proje-adi-birbirimizi-taniyalim-birlikte-ogrenelim-ka229-okul-degisimi-ortakliklari-projesi_8550412.html