Zlepšovaním kvality učiteľov k zvýšeniu kvality vyučovania.

 

Kľúčová akcia: KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Akcia: KA101 - Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania
Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA101-035009
Trvanie projektu: 20.06.2017 – 19.06.2018

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Naša škola patrí k priekopníkom v niektorých nových učebných odboroch, no učitelia nemajú dostatočnú jazykovú, infomačnú aj materiálnu vybavenosť. Dostupná literatúra v slovenskom jazyku neexistuje a je dostupná najčastejšie v anglickom jazyku. Preto ak chceme vychovávať absolventov, ktorí budú absolvovať trhom žiadané učebné odbory a znížiť aktuálnu nezamestnanosť našich absolventov, potrebujeme výučbu modernizovať, skreatívniť a posilniť v žiadaných odboroch.

K cieľom projektu patrí:
- širšie pochopenie podmienok a stratégií vývoja kreatívneho myslenia u žiakov
- efektívnejšie plánovanie výučby pri učení sa gramatiky a slovnej zásoby v cudzom jazyku
- zlepšenia zaangažovania žiakov na podporu zachovania pozornosti vo vyučovacom procese
- zlepšenia schopnosti vedieť vybrať použité názorné materiály, ktoré pomáhajú rozvíjať tvorivosť u žiakov
- zvýšiť medzikulturálne povedomie, vrátane sociálnej, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti u žiakov i absolventov kurzov
- podporiť inovačné metódy vo výučbe na miestnej i celoštátnej úrovni
- rozvíjať jazykové zručnosti
- posilniť medzinárodnú spoluprácu a rozvoj v oblasti vzdelávania
- zvýšiť schopnosť nájsť a využiť on-line programy a mobilné aplikácie, ktoré pomáhajú študentom v jazykových aj odborných zručnostiach
- zvýšiť schopnosť navrhovať a využívať vzdelávacie materiály, prostriedky a nástroje na podporu štúdia
- zvýšiť príležitosti pre profesionálny a profesijný rozvoj
- posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania
- porovnanie odborného vzdelávania v Británii s našou školou
- získať nové nápady a techniky pre prácu so žiakmi s postihnutím a žiakmi so špesiálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
- získať prehľad o používaní CLIL
- integrovať IKT do CLIL výučby v triede s použitím zážitkových metód
- oboznámenie s praktickými on-line nástrojmi vhodnými pre CLIL a učebnými pomôckami vyvinutými špeciálne pre CLIL
- zoznámiť sa s používaním týchto nástrojov, aby učiteľ dokázal sám pripraviť výučbový materiál vhodný pre CLIL

 

Erasmus  1


2  3  4

5  6  7

Zlepšovaním kvality učiteľov k zvýšeniu kvality vyučovania: 

kysuckenovemesto.sk
zilinskyvecernik.sk

 

Materiály na zdieľanie:
English Education presentation Jan 2017 Ela
English For Teachers To Pupils with Special Needs